Zabezpečení majetku a odpovědnosti

Existují situace, jejichž řešení může vyžadovat vynaložení neočekávaných mimořádných výdajů spojených s náhradou vzniklých škod. Pojďte se proto na tyto situace připravit, ať můžete v klidu spát.

Zjistit víc

Největší hrozby neočekávaných výdajů

Prvním finančním rizikem jsou události a situace, kdy může dojít k poškození či ztrátě majetku. V případě nedostatečného zajištění vašeho nemovitého a movitého majetku (podpojištění, výluky apod.) mohou mít náklady na opravu či znovuzískání vašeho majetku dlouhodobě fatální dopady na vaše hospodaření.

Ještě závažnější finanční dopady na privátní finance mohou mít situace, kdy vy či vaši rodinní příslušníci způsobí někomu jinému škodu, kterou budete muset nahradit. V případě škod na zdraví to může znamenat doslova doživotní finanční katastrofu.

Zabezpečení majetku

Cílem kvalitního zabezpečení majetku je mít jistotu, aby v případě poškození či úplné ztráty majetku bylo možné tento majetek znovu pořídit, aniž by k tomu bylo nutné použít vaši finanční rezervu.

S ohledem na značné finanční dopady těchto škod není nejdůležitějším parametrem cena zabezpečení, ale jeho kvalita definovaná následujícími parametry:

Pojistná částka
Eliminace podpojištění / přepojištění.

Rozsah krytí škod
Maximalizace rozsahu krytí škod s ohledem na potenciální reálná rizika.

Spoluúčast
Minimalizace mimořádných finančních výdajů.

Valorizace / indexace pojistných částek
Udržení aktuálnosti zabezpečení.

Výběr vhodného pojistitele
Objektivní srovnání pojistných podmínek, výluky, rozsah plnění apod.

Zabezpečení odpovědnosti za škody

Cílem zabezpečení odpovědnosti za škody je maximálně pokrýt všechny situace, kdy vy, jiný člen domácnosti, nebo váš majetek, může způsobit škodu na majetku nebo na zdraví jiných osob asubjektů. Pokud už k takovéto situaci dojde, náhrada vzniklých škod nesmí být řešena na úkor vašich finančních rezerv. S ohledem na vysoký potenciál finančních škod je potřeba pokrýt všechny formy činností, při kterých hrozí vznik potenciální škody:
• občanská odpovědnost,
• odpovědnost z držby nemovitosti,
• odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli,
• odpovědnost z provozu vozidla.

V rámci Privátního finančního auditu vám vypracujeme analýzu úrovně zabezpečení samostatně pro každý nemovitý a movitý majetek. Současně navrhneme ideální úroveň zabezpečení odpovídající skutečné hodnotě majetku. A nakonec tuto novou variantu porovnáme se s tím, jak byl váš majetek a odpovědnost zabezpečen doposud.

Najděte inspiraci