Karel (48 let)

spolumajitel firmy
Cíl: provést audit stávajícího nastavení finančních smluv jeho rodiny

Karlovi a jeho ženě jsme zpracovali Audit státního důchodového zabezpečení a následně Privátní finanční audit. Díky vyššímu důchodu od státu, efektivnějšímu vytváření soukromé renty na penzi jsme společně dosáhli celkového přínosu překračujícího 11,4 mil Kč.

Přečtěte si více

Celý příběh

Karel na nás dostal reference od své právničky, která je naší spokojenou klientkou. Karla jako spolumajitele firmy zajímalo, jak přestat pracovat v 60 letech a nepřijít o významnou část svého budoucího důchodu. Současně chtěl provést audit na všech svých  stávajících finančních produktech.

S čím se na nás pan Karel obrátil?

Jak už jsme se zmínili, původním cílem bylo zjistit, jak odejít o 5 let dříve do důchodu a nepřijít o peníze a současně provést audit stávajících smluv, kterými řeší své privátní finance.

Audit státního důchodového zabezpečení

V prvé řadě jsme se podívali na maximalizaci výše státního důchodového zabezpečení. Požádali jsme ČSSZ o IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění), vyplnili náš interní dotazník k doplnění IOLDP a zpracovali Základní Audit státního důchodového zabezpečení včetně dvou komplexních modulů.

Zjistili jsme, že v evidenci ČSSZ je několik chyb, kvůli kterým by pan Karel přišel zbytečně o část starobního důchodu. Po jejich odstranění a přepočtu důchodů se původní důchod 28 994 Kč zvýšil o 7 271 Kč na celkových 36 265 Kč. Podobně pozitivně se to projevilo na navýšení invalidních důchodů a důchodů pozůstalostních, tzn. vdovských a sirotčích. Konkrétně u 3. stupně invalidity bylo navýšení o 8 495 Kč měsíčně. Dosáhli jsme tak významného přínosu, který za předpokladu 20 let pobírání starobního důchodu přinese Karlovi o 1,74 mil Kč navíc.

Dále jsme zpracovali analýzu výhod a nevýhod jednotlivých možností, jak může pan Karel odejít do důchodu až o 5 let dříve. Původně zvažoval odchod do předčasného důchodu. Tato varianta se pro něj nakonec ukázala jako krajně nevýhodná, protože by se mu starobní důchod snížil o 44,8 % a přicházel by tak měsíčně o neuvěřitelných 16 251 Kč. Jako nejlepší řešení se ukázala varianta tzv. předdůchodu, která znamená snížení konečného důchodu jen o 1 377 Kč. Dá se říci, že jsme tak Karlovi zachránili 14 874 Kč měsíčně, což za 20 let v penzi dělá dalších 3,56 mil Kč navíc

 

Stejnou zprávu jsme provedli i u jeho ženy. Vysledek byl: 

Přínos správy  důchodu při pobírání 20 let byl 1,71 mil Kč navíc (navýšení důchodu o 7 140 Kč měsíčně navíc).

Při předčasném odchodu do důchodu by získala 1,95 mil Kč navíc.

 

Privátní finanční audit

Díky auditu státního důchodového zabezpečení jsme se dozvěděli, s čím může Karel počítat od státu. Tato data jsme využili v rámci zpracování Privátního finančního auditu. Cílem privátního auditu bylo nejen najít ideální cestu, jak se dostat ke stanoveným cílům, ale také odhalit všechny nevyužité rezervy a potenciální rizika, která by mohla realizaci ohrozit. 

Během hodinového povídání jsme dali dohromady všechny příjmy, výdaje a aktuální stav majetku s cílem maximálního využití možností pana Karla. Současně jsme si převzali všechny jeho smlouvy finančních produktů, které aktuálně využívá a platí, abychom je také zanalyzovali a podívali se, zda i tady existují nějaké rezervy a hrozby.  

Po několika dnech jsme panu Karlovi prezentovali výsledky jeho privátního auditu. V každé z auditovaných oblastí jsme odhalili celou řadu příležitostí na zlepšení a úsporu.

 

 

Karlovým cílem bylo vytvořit takový kapitál, který pro něj a jeho ženu zajišťoval pravidelnou rentu ve výši 30000 Kč měsíčně. Doposud měl uloženy peníze převážně ve velmi konzervativních nástrojích a nedokázaly porazit ani inflaci. Pokud by Karel se svojí ženou v takových investicích pokračoval, vytvořil by rentu pouze 6 000 Kč měsíčně, což by mu při pobírání důchodu nestačilo.

Navrhli jsme radikální realokaci jeho portfolia do podoby, která poskytuje výrazně vyšší diverzifikaci rizika, nižší nákladovost a potenciálně bezpečnější výnos. Celkově, a to pouze při využití dosavadních zdrojů a plateb, jsme dosáhli zdvojnásobení soukromé renty a to na 12 tis. Kč měsíčně. Při předpokladu pobírání penze po dobu 20 let,  by Karel se svojí  ženou získali o 1,44 mil Kč navíc.

 

 

Karel uvažoval, že do 2 let koupí pro svého syna nemovitost a to stejné zopakuje za dalších 6 let pro svou dceru. Aktuálně měl pro tento cíl připravenou hotovost ve výši téměř 7 000 000 Kč, které mu ležely na účtě.

Náš návrh byl nakoupit za tuto sumu protiinflační dluhopisy České republiky, které panu Karlovi přinesou v horizontu 2 let další 1 mil Kč navíc.

 

 

V rámci privátního finančního auditu jsme zjistili, že pan Karel neřešil rizika ztráty nebo snížení příjmů. Reálně tak hrozilo, že v případě invalidity nebo úmrtí, nebude mít, i přes navýšení invalidních a pozůstalostních důchodů, dostatek peněz na realizaci stanovených cílů.

Po komplexní analýze rizik a jejich dopadů jsme společně rozhodli zajistit pouze klíčová rizika smrti, invalidity a trvalých následků úrazu. Pojistné částky 5x vyšší oproti stávajícímu řešení, a to pouze za dvojnásobnou platbu.

 

 

Karel měl dům pojištěn se spoluúčastí na pojistné události.

My jsme pro něj našli řešení u jiné pojišťovny, kde jsme pro něj vykomunikovali nadstandardní 50% slevu na pojistném. Tím Karel získal smlouvu, která byla o 1500 Kč ročně levnější, než platil doposud, s vyššími limity a nulovou spoluúčastí.

 

Shrnutí přínosů auditů

Sečteno a podtrženo. Zpracování a čas věnovaný oběma auditům se Karlovi a jeho ženě bohatě vyplatilo. Pojďme si to krátce shrnout.

1,74 mil. Kč

více za 20 let pobírání starobní penze od státu díky navýšení starobního důchodu o 7 271 Kč měsíčně. Další přínosy ve zvýšení invalidních a sirotčích důchodů.

3,56 mil. Kč

navíc za 20 let díky změně volby způsobu dřívějšího odchodu do důchodu, rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem 14 874 Kč měsíčně .

1,71 mil. Kč

více za 20 let pobírání starobní penze od státu díky navýšení starobního důchodu o 7 140 Kč měsíčně. Další přínosy ve zvýšení invalidních a sirotčích důchodů u jeho ženy.

1,95 mil. Kč

navíc za 20 let, díky změně volby způsobu dřívějšího odchodu do důchodu, rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem dělal 8 154 Kč měsíčně u jeho ženy.

1,44 mil Kč

navíc díky realokaci investičního portfolia pro vytvoření finanční rezervy na výplatu soukromého zabezpečení na penzi, soukromé renty v penzi.

1 mil Kč

navíc díky uložení likvidní rezervy do protiinflačních státních dluhopisů, nákup proběhl doslova na poslední chvíli.

1 500 Kč

navíc díky úspoře na pojistném u majetkového pojištění.