Martina (41 let)

vedoucí účetní
Cíl: audit stávajících smluv a návrh doporučení a změn

Martině jsme zpracovali Audit důchodového zabezpečení a poté celkový Privátní finanční audit. Odstranění chyb v evidenci ČSSZ a nápravy dalších nedostatků přinesly významné navýšení starobního a invalidního důchodu a v kombinaci s efektivnějším vytvářením soukromé renty jsme společně dosáhli celkového přínosu v hodnotě min. 2,83 mil Kč.  

Přečtěte si více

Celý příběh

Paní Martina nás oslovila e-mailem na základě referencí od svého známého. Zajímal ji Privátní finanční audit a následná doporučení, která by ji pomohla připravit se na klidný život v penzi.

S čím se na nás paní Martina obrátila?

Hlavním záměrem Martiny byla kompletní kontrola všech finančních smluv, které aktuálně platila. Chtěla provést audit využívaných řešení a navrhnout řešení efektivnější, pokud budou k dispozici.

Audit státního důchodového zabezpečení

V první fázi jsme se zaměřili na kontrolu státního důchodového zabezpečení a maximalizaci výše státních důchodů. Požádali jsme ČSSZ o IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění), vyplnili náš interní dotazník k doplnění IOLDP a zpracovali základní Audit státního důchodového zabezpečení.

Z něj jsme zjistili, že v evidenci ČSSZ je několik chyb, kvůli kterým by paní Martina přišla zbytečně o část starobního důchodu. Po jejich odstranění a přepočtu důchodů se původní důchod 18 518 Kč zvýšil o 4 794 Kč na celkových 23 312 Kč

Podobně pozitivně se to projevilo na zvýšení invalidních důchodů a důchodů pozůstalostních, tzn. vdovských a sirotčích. U Invalidního důchodu bylo navýšení díky odstranění chyb v evidenci ještě razantnější, a to o 6 987 Kč měsíčně navíc.

Dosáhli jsme tak významného přínosu, který za předpokladu 20 let pobírání starobního důchodu přinese Martině 1,15 mil Kč navíc, a to do toho nepočítáme všechny budoucí vyšší valorizace z vyššího základu.

V případě přiznání 3. stupně invalidity se jedná o částku 1,9 mil Kč navíc bez dalších valorizací.

Privátní finanční audit

Díky auditu státního důchodového zabezpečení jsme se dozvěděli, s čím může Martina přesně počítat od státu. Tato data jsme využili v rámci zpracování Privátního finančního auditu. Cílem privátního auditu bylo nejen najít ideální cestu, jak se dostat ke stanoveným cílům, ale také odhalit všechny nevyužité rezervy a potenciální rizika, která by mohla realizaci ohrozit.

Během hodinového videohovoru jsme si přesně pojmenovali cíle, upřesnili všechny příjmy a výdaje, aktiva i pasiva s cílem maximálního využití všech dostupných možností. Současně nám paní Martina poslala naskenovány všechny její smlouvy finančních produktů, které aktuálně využívá a platí, abychom je také zanalyzovali a zjistili, zda i tady neexistují nějaké rezervy nebo hrozby. 

Po několika dnech jsme paní Martině představili závěrečnou zprávu jejího Privátního finančního auditu. V každé z auditovaných oblastí jsme odhalili celou řadu příležitostí na zlepšení a úsporu.

 

Cílem Martiny bylo vytvořit takový kapitál, který by jí zajišťoval pravidelnou měsíční rentu v penzi ve výši 25 tis. Kč. Doposud investovala a spořila prostřednictvím několika produktů, často velmi neefektivně a nahodile uzavřených. (vysoká nákladovost, velká převaha dluhopisové části portfolia, téměř absence akciové části portfolia a pokud již Martina investovala do akcií, tak to byla konkrétní jedna akcie, nebo fondy s nákladovostí přes 2,5 % ročně.) Kdyby takto pokračovala dále, dosáhla by maximálně na rentu 13 tis. Kč. To znamená, že by nedosáhlasvého cíle, a ještě by podstupovala nepřiměřené riziko a vysokou nákladovost řešení.

Navrhli jsme realokaci jejího portfolia do podoby, která poskytuje výrazně vyšší diverzifikaci rizika, nižší nákladovost a potenciálně bezpečnější výnos. Díky tomu Martina dosáhne na rentu v hodnotě 20 tis. Kč měsíčně, což je o 7 tisíc Kč více než předtím. Při předpokladu 20 let pobírání penze tedy Martina získala o 1,68 mil Kč navíc.

 

 

Martina nedisponovala téměř žádnou likvidní rezervou na běžném nebo spořícím účtě. Všechny peníze měla zainvestovány, nebo uloženy a neměla k nim okamžitý přístup. Na základě auditu jsme jí doporučili částku, kterou by měla držet jako disponibilní rezervu. Současně jsme jí poskytli informace z jakých finančních produktů má tento kapitál vybrat a vybudovat rezervu tak, aby o peníze nepřišla. 

 

 

V rámci Privátního finančního auditu jsme zjistili, , že paní Martina neměla vůbec ošetřena rizika v případě ztráty nebo snížení příjmu . Reálně tak hrozilo, že v případě invalidity nebo úmrtí, nebude mít (i přes navýšení invalidních a pozůstalostních důchodů díky auditu státního zabezpečení), dostatek peněz na realizaci stanovených cílů a zajištění běžného chodu domácnosti.

Jako samoživitelka by v případě přiznání invalidního důchodu měla velký problém finančně zajistit běžné fungování rodiny. Toto si paní Martina uvědomovala a aktuálně do své ochrany příjmů investovala (platila životní pojistku) cca 3 000 Kč měsíčně.

Velkým překvapením pro ni bylo zjištění, že za podobné peníze může být pojištěna u stejné pojišťovny, na novějším typu produktu na 7násobek částky například v případě invalidity 3. stupně by paní Martina byla pojištěna na 7 mil. Kč – místo aktuálně 700 tis Kč

 

 

Paní Martina měla dodnes pojištěnu svou domácnost a odpovědnost na jedné smlouvě.

Z analýzy vyplynulo, že stávající pojištění vybavení domácnosti je pro paní Martinu již neplatné, protože na smlouvě je pojištěna domácnost, ve které již nebydlí. Současně byla smlouva uzavřena v základním nastavení s velmi nízkou částkou na plnění z její odpovědnosti, která se současně nevztahovala na pronajatou nemovitost.

Klientce jsme navrhli, řešit pojištění majetku na nové smlouvě u jiné pojišťovny. V nejvyšším možném rozsahu krytí s 10násobnou částkou plnění v rámci odpovědnosti vůči dnešnímu stavu a současně se nově odpovědnost vztahovala i na škody způsobené v pronajaté nemovitosti, což paní Martina potřebovala. Za navýšení plateb do této oblasti klientka zaplatila o pouhých 200 Kč měsíčně navíc.

Shrnutí přínosů auditů

Sečteno a podtrženo. Čas věnovaný oběma auditům se Martině bohatě vyplatil. Pojďme si to krátce shrnout:

1,15 mil. Kč

více za 20 let pobírání starobní penze od státu díky navýšení starobního důchodu o 4 794 Kč měsíčně. Další přínosy ve zvýšení invalidních a sirotčích důchodů.

1,68 mil. Kč

navíc díky realokaci investičního portfolia pro vytvoření finanční rezervy na výplatu soukromého zabezpečení na penzi, soukromé renty v penzi.

300 tisíc Kč

vytvořena likvidní rezerva pro chod domácnosti

6,3 mil. Kč

navíc plnění v případě přiznání invalidity 3. stupně z jakýchkoliv příčin při zachování výše měsíčních platby. 

9 mil. Kč

navíc plnění v případě škody způsobené cizí osobě a získání platné smlouvy oproti současnému stavu.