Blog – Je tu jedenácté upisovací období dluhopisu republiky.

Je tu jedenácté upisovací období dluhopisu republiky.

Investice | 17. 3. 2021 | Ing. Robert Novoměstský MBA., EFA
Ministerstvo financí České republiky v současné době emituje jedenáctou tranši Dluhopisu Republiky. Opět jsou v nabídce dva typy dluhopisů, reinvestiční a proti-inflační. Zatímco reinvestiční typ pro investory příliš zajímavý není, proti-inflační se při vyšší míře inflace může těšit vyššímu výnosu než předchozí emise. Výnosy ze státních dluhopisů budou osvobozeny od daně z příjmů. Výhodná je i možnost předčasného splacení bez jakékoliv penalizace. O nové emisi Dluhopisu Republiky hovoří ve svém komentáři Robert Novoměstský, analytik společnosti Freedom.

K dispozici jsou od 22. 3. 2021 do 18.6. 2021, přičemž datum vydání obou emisí je stanoveno na 1. 7. 2021 a jsou splatné v době do 6 let. Stále platí relativně nové podmínky zdanění: Výnosy státních dluhopisů budou osvobozeny od daně z příjmů, a tudíž z nich nebude vybírána srážková daň dle zvláštní sazby daně, jako byla doposud. Výnosy starých emisí (včetně deváté) budou zdaněny v každém výnosovém období až do splatnosti dluhopisu.

REINVESTIČNÍ DLUHOPISY

Reinvestiční typ Dluhopisu Republiky není pro investory příliš zajímavý. Mají předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají, avšak výnosový potenciál je oproti protiinflačnímu typu nízký. Průměrný výnos reinvestičního dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis je stanoven ve výši 1,50 %.

PROTI-INFLAČNÍ DLUHOPISY

Výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen tak, aby peníze neznehodnotila inflace. Výnosy jsou reinvestovány jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Úroková sazba proti-inflačního dluhopisu je navázána na index spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem a výnos dluhopisu tak zcela pokrývá inflační tlaky. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na 0,00 % p.a., a tudíž v případě poklesu cenové hladiny (deflace) zůstane jmenovitá hodnota držených dluhopisů stejná, zatímco jejich reálná hodnota stoupne. Nedojde tak ke snížení jmenovité hodnoty o příslušnou míru deflace.

NÁKUP JEDENÁCTÉ TRANŠE

Dluhopisy Republiky si mohou objednávat pouze fyzické osoby v minimální výši 1 000 kusů, maximální výši 5 milionů kusů pro každý jednotlivý typ a během jednoho upisovacího období. Cena jednoho kusu dluhopisu je 1 Kč. Zájemci o státní dluhopisy mohou o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, nebo nově pomocí dálkové autentizace, pokud elektronický přístup nemají. Stále je možnost vyřídit vše na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s., a Československé obchodní banky, a. s. Cenu pořizovaných státních dluhopisů je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit nejpozději do 18.6. 2021. Podrobnější informace k nákupu dluhopisů si zájemci mohou přečíst na webu sporicidluhopisycr.cz.

Proti-inflační dluhopisy, byť byly jejich parametry od desáté tranše upraveny, jsou i nadále velmi bezpečnou a konzervativní investicí. Vzhledem ke změně daňové úpravy mohou být dokonce výkonnější než původní šarže, a to v případě zmíněné inflace vyšší než 2,83 %. Vzhledem k možnostem předčasného splacení je lze rovněž při menších objemech využít jako termínovaný vklad na jeden rok.

PŘEDČASNÉ SPLACENÍ

Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána zdarma prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na základě emisních podmínek. Dále ji lze podat přes distributora, a to za poplatek dle platného ceníku. Podávat ji lze jednou ročně ve stanovených obdobích, a tak investované finanční prostředky získat zpět bez jakékoliv finanční penalizace. Při předčasném splacení bude vyplacen také výnos dluhopisu za poslední výnosové období. Minimální počet dluhopisů pro žádost o předčasné splacení je 1 000 kusů k jednomu datu předčasného splacení. Do 500 tisíc kusů včetně není žádost o předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení nijak omezena. Z počtu kusů nad daný limit pak může být předčasně splaceno k jednomu datu předčasného splacení nejvýše polovina.